Bcons Polaris Lê Trng Tn Dĩ An Bình Dương

  0909 933 768  23 Đường  Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố  An, tỉnh Bình Dương


Tuyên bố tuân thủ DMCA cho bconsletrongtan.vn

Trang web này được điều hành bởi: MuTrang.vn (English below)

DMCA.com CSN#380818

DMCA Fax:  0909 933 768
Địa chỉ DMCA: số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Địa chỉ email DMCA: bconsletrongtan.vn@gmail.com
Ngày Thêm: 8/4/2023 8:07:40 sáng
Ngày sửa đổi: 8/4/2023 8:19:27 sáng

MuTrang.vn đã đồng ý xử lý các yêu cầu gỡ xuống theo tuyên bố bên dưới

MuTrang.vn Chính sách và hướng dẫn gỡ bỏ vi phạm bản quyền

Tuyên bố sau cùng với các chi tiết tuân thủ đã được MuTrang.vn chọn làm phương án xử lý vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu nội dung. Tuyên bố chính sách này không cấu thành hoặc thay thế Điều khoản sử dụng của MuTrang.vn, Điều khoản dịch vụ, Điều khoản và điều kiện, Thỏa thuận sử dụng được chấp nhận hoặc bất kỳ điều khoản nào khác được tham chiếu hoặc công bố trên trang web này hoặc các trang web khác thuộc sở hữu của MuTrang.vn. Chính sách này cũng không thay thế các quy định, điều kiện và nghĩa vụ của chủ sở hữu trang web theo luật bản quyền của quốc gia nơi MuTrang.vn đăng ký.
Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa để ngắn gọn và dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn hành động cụ thể liên quan đến việc xử lý Gỡ bỏ vi phạm bản quyền (DMCA) cho trang web cụ thể này.

  1. MuTrang.vn thực hiện theo quy trình quy định dưới đây để xóa nội dung bị khiếu nại vi phạm bản quyền. Khi nhận được thông báo theo quy định dưới đây, MuTrang.vn sẽ gỡ bỏ hoặc yêu cầu bên thứ ba gỡ bỏ Nội dung vi phạm bản quyền của người khác khỏi trang web MuTrang.vn và trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. bởi bất kỳ ai liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. MuTrang.vn xử lý các khiếu nại về vi phạm bản quyền theo luật pháp của khu vực tài phán của công ty liên quan đến MuTrang.vn như được nêu chi tiết trong các điều khoản sử dụng, điều khoản dịch vụ, Thỏa thuận sử dụng được chấp nhận hoặc bất kỳ điều khoản nào khác được tham chiếu hoặc công bố trên trang web này.
   MuTrang.vn cũng sẽ xử lý khiếu nại vi phạm bản quyền khi nhận được thông báo bằng văn bản được cung cấp theo cách thức quy định bên dưới hoặc thông qua ứng dụng trực tuyến được phê duyệt bên dưới. MuTrang.vn sẽ:
    1. Hành động nhanh chóng để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm; Chuyển thông báo bằng văn bản cho bên bị cáo buộc vi phạm (bị đơn); Và

    1. Thực hiện các bước hợp lý để thông báo kịp thời cho nhà cung cấp Nội dung rằng MuTrang.vn đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung bị cáo buộc vi phạm.

  1. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã được sao chép, điều chỉnh, sao chép hoặc hiển thị trên trang web này theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã được phát lại, phân phối lại, phát lại, mã hóa hoặc chuyển mã hoặc sao chép theo cách khác theo cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn và bạn muốn MuTrang.vn xóa Nội dung bị cáo buộc vi phạm khỏi trang web MuTrang.vn, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản về hoạt động vi phạm bị cáo buộc hoặc hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến được phê duyệt bên dưới. Thông báo của bạn phải bao gồm đáng kể các thông tin sau:
   1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;
   2. Nhận dạng tác phẩm (hoặc các tác phẩm) có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm;
   3. Mô tả về tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm và vị trí tồn tại bản gốc hoặc bản sao được ủy quyền của tác phẩm có bản quyền (ví dụ: URL của trang web nơi nó được đăng hợp pháp; tên, phiên bản và các trang của một cuốn sách mà từ đó một đoạn trích đã được sao chép, v.v.);
   4. Mô tả rõ ràng về vị trí của tài liệu vi phạm trên trang web và/hoặc mạng MuTrang.vn, bao gồm cả URL của nó, để MuTrang.vn có thể xác định vị trí của tài liệu;
   5. Tên của bạn
   6. Địa chỉ của bạn
   7. Số điện thoại của bạn
   8. Địa chỉ email của bạn;
   9. Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; Và
   10. Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

   LƯU Ý: CÁC THÔNG TIN SAU ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ ĐỂ THÔNG BÁO CHO MuTrang.vn, LIÊN HỆ HOẶC ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI RẰNG TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐÃ BỊ VI PHẠM. KHÔNG GỬI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM BẢN QUYỀN (Ví dụ: YÊU CẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT HOẶC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, BÁO CÁO HOẶC LẠM DỤNG E-MAIL, V.v.) ĐẾN NGƯỜI LIÊN HỆ ĐƯỢC LIỆT KÊ BÊN DƯỚI. BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI NẾU ĐƯỢC GỬI ĐẾN LIÊN HỆ ĐÓ. CHÚNG TÔI LƯU Ý BẠN RẰNG THEO LUẬT LIÊN BANG, NẾU BẠN BIẾT TUYỆT ĐỐI RẰNG TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI PHẠM, BẠN CÓ THỂ BỊ HÌNH PHẠT DÂN SỰ NẶNG. CHÚNG TÔI BAO GỒM THIỆT HẠI VỀ TIỀN BẠC, CHI PHÍ TÒA ÁN VÀ PHÍ LUẬT SƯ DO CHÚNG TÔI, BẤT KỲ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP CỦA CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO BỊ TỔN THƯƠNG DO CHÚNG TÔI DỰA VÀO SỰ TRÌNH DIỄN SAI LẦM CỦA BẠN. BẠN CŨNG CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ HÌNH SỰ VỀ VIỆC KHAI THÁC.
   MuTrang.vn, hoặc đại lý được MuTrang.vn chỉ định tiếp nhận thông báo khiếu nại vi phạm là:
   bconsletrongtan.vn@gmail.com số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  0909 933 768
   Người nhận: Phòng Pháp chế

  1. Thông báo phản đối
   Nếu bạn là khách hàng hoặc người dùng trang web MuTrang.vn đã nhận được thông báo từ chúng tôi rằng tài liệu của bạn đã bị xóa sau khi chúng tôi nhận được thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền và bạn là chủ sở hữu của tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc được ủy quyền theo cách khác để sử dụng tài liệu đó (bao gồm cả ‘việc sử dụng hợp lý’), bạn có thể cung cấp thông báo phản đối bằng văn bản cho đại lý được chỉ định của chúng tôi được liệt kê ở trên. Thông báo phản đối của bạn về cơ bản phải bao gồm các thông tin sau:
   1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
   2. Nhận dạng tài liệu bị cáo buộc vi phạm bao gồm cả vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó bị vô hiệu hóa;
   3. Một tuyên bố, theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai;
   4. Tên của bạn
   5. Địa chỉ của bạn
   6. Số điện thoại của bạn
   7. Địa chỉ email của bạn;
   8. Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của khu vực tư pháp nơi bạn sinh sống, hoặc của bất kỳ khu vực tư pháp nào mà MuTrang.vn kinh doanh, và rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ tố tụng từ bên khiếu nại hoặc đại lý của họ.

   Khi nhận được thông báo phản đối bằng văn bản được cung cấp theo cách trên, MuTrang.vn sẽ:

   1. Nhanh chóng cung cấp cho người đã cung cấp thông báo một bản sao của thông báo phản đối và thông báo cho người đó rằng MuTrang.vn sẽ thay thế tài liệu đã bị xóa hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đó trong 10 ngày làm việc; Và
   2. Thay thế tài liệu đã bị xóa và ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đó trong vòng không ít hơn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo phản đối, trừ khi đại lý được chỉ định của MuTrang.vn nhận được thông báo đầu tiên từ người gửi thông báo rằng người đó đã đã khởi kiện yêu cầu tòa án ngăn cản Khách hàng tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trên hệ thống hoặc mạng của MuTrang.vn.

   Xin lưu ý: MuTrang.vn không thể và không đánh giá giá trị của yêu cầu (hoặc yêu cầu phản tố) của bạn.
   Theo đó, MuTrang.vn sẽ không xóa, hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị cáo buộc vi phạm, cũng như không khôi phục bất kỳ tài liệu nào đã bị xóa, ngoại trừ theo quy trình được quy định tại đây.
   MuTrang.vn, hoặc đại lý được MuTrang.vn chỉ định nhận thông báo Thông báo khiếu nại phản đối là:
   bconsletrongtan.vn@gmail.com số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  0909 933 768
   Người nhận: Phòng Pháp chế

Tuyên bố được cập nhật lần cuối vào ngày 15/03/2019


Tuyên bố về quy trình gỡ xuống vi phạm bản quyền hay còn gọi là DMCA Takedown đã được cung cấp cho MuTrang.vn bởi Digital Millennium Copyright Services ltd (DMCA.com) như một dịch vụ tiện ích.

Nó đã được chỉnh sửa để ngắn gọn và dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn hành động cụ thể liên quan đến việc xử lý Thông báo gỡ xuống vi phạm bản quyền (DMCA) dành riêng cho trang web này.

Tuyên bố chính sách này không cấu thành luật hoặc thông lệ pháp lý cũng như không thay thế Điều khoản sử dụng, Điều khoản dịch vụ, Điều khoản và điều kiện, Thỏa thuận sử dụng được chấp nhận của MuTrang.vn hoặc bất kỳ điều khoản nào khác được tham chiếu hoặc công bố trên trang web này hoặc những trang web khác thuộc sở hữu của chủ sở hữu trang web. Chính sách này cũng không thay thế các quy định, điều kiện và nghĩa vụ của chủ sở hữu trang web theo luật bản quyền của quốc gia nơi MuTrang.vn đăng ký.

DMCA.com đã cung cấp tuyên bố này hoàn toàn vì sự thuận tiện của chủ sở hữu trang web và người dùng trang web.
DMCA.com không đưa ra tuyên bố nào về khiếu nại liên quan đến nội dung chứa và xuất bản trang web mà tuyên bố này đã được đặt.
DMCA.com không đưa ra tuyên bố khiếu nại nào liên quan đến nội dung có trên trang web mà tuyên bố này đã được đặt.
DMCA.com không đưa ra tuyên bố nào về việc chủ sở hữu trang web sẽ tuân theo quy trình xóa vi phạm bản quyền chi tiết ở trên như đã nêu chi tiết.

Nếu bạn thấy tuyên bố này đã bị lạm dụng và sử dụng vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Điều khoản sử dụng của DMCA.com, vui lòng liên hệ tới tuân thủ_abuse@dmca.com

Khiếu nại vi phạm bản quyền hoàn tất theo quy định trên sẽ được xử lý thông qua: bconsletrongtan.vn@gmail.com

MuTrang.vn has agreed to process takedown requests according to the statement below

MuTrang.vn Copyright Infringement Takedown Policy and instructions

The following statement with compliance details has been selected as MuTrang.vn option for handling copyright or content ownership infringements. This policy statement does not constitute or replace MuTrang.vn Terms of Use, Terms of Service, Terms and Conditions, Acceptable Use Agreement or any other terms referenced or published on this website or others owned by MuTrang.vn. Nor does this policy act as a replacement of the stipulations, condition and the site owner’s obligations under the copyright laws of the country in which the MuTrang.vn is registered.
Below is an edited version for brevity and ease of finding specific action instructions related to processing Copyright Infringement (DMCA) Takedowns for this specific website.

  1. MuTrang.vn follows the process prescribed below to remove claimed content copyright infringement. Upon receipt of notice as prescribed below, MuTrang.vn will remove or request that a third party remove Content from the MuTrang.vn website that infringes the copyright of others and to the extent we are able to do so we will disable access to our Service by anyone who repeatedly infringes the intellectual property rights of others. MuTrang.vn processes claims of copyright infringement in accordance to the laws of the jurisdiction of the corporation related to MuTrang.vn as detailed within terms of use, terms of service, Acceptable Use Agreement or any other terms referenced or published on this website.
   MuTrang.vn will also process claims of copyright infringement upon receipt of written notification provided in the manner prescribed below or through the approved online application below. MuTrang.vn will:
    1. Act expeditiously to remove, or disable access to, the Content that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity; Forward the written notification to the alleged infringing party (defendant); and

    1. Take reasonable steps to promptly notify the Content provider that MuTrang.vn have removed or disabled access to the allegedly infringing Content.

  1. If you believe that your work has been copied, adapted, reproduced, or exhibited on this website in a way that constitutes copyright infringement, or if you believe that your work has been rebroadcast, redistributed, re-streamed, encoded or transcoded or otherwise reproduced in a way that violates your intellectual property rights, and you would like MuTrang.vn to remove the allegedly infringing Content from the MuTrang.vn website you must provide written notice of the claimed infringing activity or complete the approved online application below. Your notice must include substantially the following information:
   1. An electronic or physical signature of the owner or of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;
   2. Identification of the copyrighted work (or works) that you claim has been infringed;
   3. A description of the material that you claim is infringing, and the location where the original or an authorized copy of the copyrighted work exists (for example, the URL of the page of the web site where it is lawfully posted; the name, edition and pages of a book from which an excerpt was copied, etc.);
   4. A clear description of where the infringing material is located on the web site and / or MuTrang.vn network, including as applicable its URL, so that MuTrang.vn can locate the material;
   5. Your name
   6. Your address
   7. Your telephone number
   8. Your e-mail address;
   9. A statement that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
   10. A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

   NOTE: THE FOLLOWING INFORMATION IS PROVIDED SOLELY FOR NOTIFYING MuTrang.vn, OUR DESIGNATED CONTACT OR AGENT THAT YOUR COPYRIGHTED MATERIAL MAY HAVE BEEN INFRINGED. DO NOT SEND ANY INQUIRIES UNRELATED TO COPYRIGHT INFRINGEMENT (E.G., REQUESTS FOR TECHNICAL ASSISTANCE OR CUSTOMER SERVICE, REPORTS OR E-MAIL ABUSE, ETC.) TO THE CONTACT LISTED BELOW. YOU WILL NOT RECEIVE A RESPONSE IF SENT TO THAT CONTACT. WE CAUTION YOU THAT UNDER FEDERAL LAW, IF YOU KNOWINGLY MISREPRESENT THAT ONLINE MATERIAL IS INFRINGING, YOU MAY BE SUBJECT TO HEAVY CIVIL PENALTIES. THESE INCLUDE MONETARY DAMAGES, COURT COSTS, AND ATTORNEYS FEES INCURRED BY US, BY ANY COPYRIGHT OWNER, OR BY ANY COPYRIGHT OWNER’S LICENSEE THAT IS INJURED AS A RESULT OF OUR RELYING UPON YOUR MISREPRESENTATION. YOU MAY ALSO BE SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION FOR PERJURY.
   MuTrang.vn, or MuTrang.vn’s designated agent to receive notification of claimed infringement is:
   bconsletrongtan.vn@gmail.com số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  0909 933 768
   Attn: Legal Department

  1. Counter Notification
   If you are a customer or MuTrang.vn website user who has received notice from us that your material has been removed following our receipt of a notice of claimed copyright infringement, and you are the owner of the allegedly infringing material or are otherwise authorized to use such material (including ‘fair use’), you may provide written counter notification to our designated agent listed above. Your counter notification must include substantially the following information:
   1. Your physical or electronic signature;
   2. Identification of the allegedly infringing material including the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled;
   3. A statement, under penalty of perjury, that you have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or mis-identification;
   4. Your name
   5. Your address
   6. Your telephone number
   7. Your e-mail address;
   8. A statement that you consent to the jurisdiction of the judicial district in which you are located, or of any judicial district in which MuTrang.vn does business, and that you will accept service of process from the complaining party or its agent.

   Upon receipt of written counter notification provided in the manner above, MuTrang.vn will:

   1. Promptly provide the person who provided the notification with a copy of the counter notification, and inform that person that the MuTrang.vn will replace the removed material or cease disabling access to it in 10 business days; and
   2. Replace the removed material and cease disabling access to it not less than 10, nor more than 14, business days following receipt of the counter notification, unless the MuTrang.vn designated agent first receives notice from the person who submitted the notification that such person has filed an action seeking a court order to restrain the Customer from engaging in infringing activity relating to the material on MuTrang.vn’s system or network.

   Please note: MuTrang.vn cannot and do not judge the merits of your claim (or counterclaim).
   Accordingly, MuTrang.vn will not remove, or disable access to, any allegedly infringing material, nor restore any material that has been so removed, except according to the procedure set forth herein.
   MuTrang.vn, or MuTrang.vn’s designated agent to receive notification of Counter claim Notification is:
   bconsletrongtan.vn@gmail.com số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  0909 933 768
   Attn: Legal Department

The statement last updated 03/15/2019


This statement of copyright infringing takedown process also known as DMCA Takedown has been provided to MuTrang.vn by Digital Millennium Copyright Services ltd (DMCA.com) as a convenience service.

It has been edited for brevity and ease of finding specific action instructions related to processing Copyright Infringement (DMCA) Takedown Notices specifically for this website.

This policy statement does not constitute law or legal practice nor does it replace MuTrang.vn Terms of Use, Terms of Service, Terms and Conditions, Acceptable Use Agreement or any other terms referenced or published on this website or others owned by site owner. Nor does this policy act as a replacement of the stipulations, condition and the site owner’s obligations under the copyright laws of the country in which the MuTrang.vn is registered.

DMCA.com has provided this statement purely for the convenience of the website owner and the site users.
DMCA.com makes no statement of claim regarding the content contained and published the website on which this statement has been placed.
DMCA.com makes no statement of claim regarding the content contained on the website on which this statement has been placed.
DMCA.com makes no statement of claim the site owner will follow the above detailed copyright infringement removal process as detailed.

If you find this statement has being abused and used in violation with DMCA.com Terms of Service or Terms of Use, please contact compliance_abuse@dmca.com

Copyright infringement claims completed as prescribed above will be processed through: bconsletrongtan.vn@gmail.com 0909 933 768

Bình chọn page
This is a staging enviroment
0909 933 768
Hotline: 0909 933 768
SMS: 0909 933 768 Facebook Messenger Zalo: 0909.933.768 Google map
Email